Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor online verkoop
1. Onderwerp
Deze algemene voorwaarden omschrijven de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online reservering van diensten die Domaine la Fontaine aanbiedt. Ze zijn van toepassing op alle reserveringen die online worden gemaakt via ons reserveringsplatform. De klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden en de eventuele voor een bepaald tarief specifieke verkoopvoorwaarden, beschikbaar op ons reserveringsplatform, te hebben gelezen en aanvaard.
2. Reservering
De klant kiest de diensten die op ons reserveringsplatform worden aangeboden. Hij erkent de aard, de bestemming en de boekingsmethoden van de diensten die beschikbaar zijn op ons boekingsplatform te hebben gelezen en de nodige en / of aanvullende informatie te hebben aangevraagd en verkregen om zijn boeking te maken met volledige kennis van zaken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Door het volledige proces te doorlopen en af te ronden, accepteert de klant zijn reservering. Telefonische aanvragen hebben slechts een informatief karakter en zijn geenszins bindend.
Indien de reservering een voorschot vraagt, wordt de reservering pas definitief na ontvangst van de desbetreffende som op onze bankrekening IBAN: FR76 1170 6310 0956 0281 9210 556 - BIC / SWIFT: AGRIFRPP817 op naam van Domaine la Fontaine. Als we het voorschot niet ontvangen binnen de 7 kalenderdagen na reservering, behoudt Domaine la Fontaine het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.
3. Reserveringsproces
De klant reserveert door het formulier op ons online reserveringsplatform in te vullen. De reservering is gemaakt na ontvangst van de reserveringsbevestiging. De klant verbindt zich ertoe om de gevraagde informatie nauwkeurig en waarheidsgetrouw in te vullen. Na de definitieve keuze van de gewenste diensten, vult de klant een geldig bankkaartnummer in ter garantie en voor de betaling van een eventueel voorschot. De klant kan de algemene (en eventuele specifieke) verkoopvoorwaarden vóór de validatie van de reservering raadplegen. Tot slot valideert de klant de reservering.
4. Bevestiging van ontvangst van de reservering
Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door per kerende een e-mail te sturen. Deze ontvangstbevestiging van de reservering bevat een samenvatting van de gereserveerde diensten met hun prijzen, deze algemene (en eventueel de specifieke) verkoopvoorwaarden, de reserveringsdatum en alle nodige contactinformatie om ons zonodig te kunnen bereiken.
5. Annulering of wijziging door de klant
De klanten worden eraan herinnerd dat ze, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12 ° van de Franse consumentenwet, niet beschikken over een herroepingsrecht zoals beschreven in dit artikel.
Annuleren kan kosteloos tot 120 dagen voor aankomst. Bij annulering tussen 120 en 28 dagen voor aankomst, wordt 50% van de totale huurprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen de 28 dagen voor aankomst, is de totale huurprijs verschuldigd. In het geval van een ingekort verblijf zal de totaalprijs van de gereserveerde periode worden in rekening gebracht. Waar mogelijk zullen wij proberen de accommodatie alsnog te verhuren. In dat geval kan er een bedrag gerestitueerd worden aan de huurder, echter nooit meer dan 50% van de huurprijs. De specifieke verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Wij adviseren u om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Indien de klant door Covid-19 niet zou mogen reizen, mag hij kosteloos zijn reservering verplaatsen naar een andere periode, rekening houdend met de beschikbaarheden. Betaalde voorschotten schuiven mee door. Indien verplaatsen niet mogelijk is, kan het voorschot terugbetaald worden met aftrek van een administratiekost van 50 euro. Cadeaubonnen zijn niet terugbetaalbaar.
Eventuele annuleringen of wijzigingen kunnen enkel via mail naar info@domainelafontaine.com worden aangevraagd. Domaine la Fontaine zal de ontvangst van elke annulerings- of wijzigingsvraag eveneens via mail bevestigen. Alle reserveringen zijn persoonlijk en kunnen enkel mits akkoord van Domaine la Fontaine worden overgedragen aan een derde partij.
6. Verbruik van de dienst
In overeenstemming met de Franse regelgeving, kan de klant bij aankomst worden gevraagd om een 'fiche de police' in te vullen en zijn identiteitsbewijs te tonen ter verificatie. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden houdt meteen ook in dat de klant het huishoudelijk reglement aanvaardt en zich ertoe verbindt de voorschriften na te leven. Elk gedrag dat in strijd is met deze beaplingen, de goede zeden en de openbare orde kan ertoe leiden dat het etablissement de klant vraagt Domaine la Fontaine te verlaten zonder enige compensatie en of zonder enige terugbetaling als er al een betaling is gedaan. Zo zijn huisdieren enkel toegelaten na voorafgaand overleg en akkoord.
7. Aansprakelijkheid
De foto's die op ons reserveringsplatform worden gepresenteerd, zijn niet contractueel bindend. Ook al stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische voorstellingen en teksten een zo goed mogelijk beeld geven van ons domein en de aangeboden diensten, toch kunnen er variaties optreden tussen het tijdstip van reservering en het effectief verbruik van de dienst. Domaine la Fontaine kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet of niet naar behoren uitvoeren van de reservering in geval van overmacht, te wijten aan een derde of te wijten aan de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, de onmogelijkheid van toegang tot de website, inbraak van buitenaf, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is goedgekeurd door de bank van de drager. Elke reservering of betaling die onregelmatig, niet functioneel, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd enige burgerlijke of strafrechtelijke actie tegen de klant. Domaine la Fontaine is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, diefstal, ongeluk, schade of letsel, berokkend aan - of door – huurders dan wel hun bezittingen, zowel binnen als buiten onze faciliteiten.
8. Klachten
Indien u om een of andere reden ontevreden zou zijn, vragen wij u om dit zo snel mogelijk te melden. We zullen er alles aan doen wat in onze mogelijkheid ligt om u alsnog tevreden te stellen. Mochten we onverhoopt toch niet tot een akkoord kunnen komen, kan u schriftelijk klacht indienen binnen de acht dagen na de datum van vertrek.
9. Prijzen
De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden vóór en tijdens de reservering aangegeven in euro en zijn alleen geldig voor de aangegeven periode. Ons bedrijf is niet aan BTW onderworpen. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn aanvullende diensten en taksen niet bij de prijs inbegrepen. Deze dienen ter plaatse te worden betaald en worden verrekend op het einde van uw verblijf. Elke wijziging of introductie van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten wordt automatisch verrekend in de prijzen die op de factuur worden vermeld.
10. Betaling
De klant deelt via beveiligde toegang (SSL-codering), zijn bankkaartgegevens mee (kaartnummer zonder spaties tussen de cijfers, geldigheidsdatum - de gebruikte bankkaart moet geldig zijn op het moment van verbruik van de dienst - en CVC-code) als garantie voor de reservering en eventueel ter betaling van een voorschot, volgens de mogelijkheden die worden geboden door het reserveringsplatform. Hij meldt zich aan met de bankkaart waarmee hij de reservering kon garanderen.
Het saldo is ter plaatse betaalbaar en wordt samen met eventuele extra's (eten, drank, ..) verrekend op het einde van uw verblijf, bij voorkeur cash. Wij aanvaarden geen cheques, wel bank-of creditkaarten.
In het geval van een no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering die is gegarandeerd met een creditcard, zal Domaine la Fontaine het volledige bedrag van de reservering debiteren. Het reserveringsplatform heeft Stripe gekozen om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door deze organisatie. De betaalkaart kan om verschillende redenen worden geweigerd: kaart gestolen, kaart geblokkeerd, limiet bereikt, invoerfout, enz. In geval van een probleem moet de klant contact opnemen met zijn bank om de reservering en betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief waarvoor online vooruitbetaling vereist is, wordt het voorschot afgeschreven op het moment van reserveren.
11. Respect voor de persoonlijke levenssfeer
De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens geïnformeerd over de verplichte of optionele aard van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bedoeld voor de instellingen, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder aanbieders van online betalingen). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonsgegevens door te geven aan derden op voorwaarde dat deze communicatie verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de operaties die onder deze algemene voorwaarden op elloha.com en in verband met het Customer Protection Charter plaatsvinden. Met name bij het online betalen moeten de bankgegevens van de klant naar de bank van het Domaine la Fontaine worden gestuurd voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant stemt in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS in hun professionele hoedanigheid, zijn jegens de instelling verplicht om alle veiligheidsmaatregelen te nemen en de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren voor genoemde gegevensoverdrachten.
Indien we tijdens uw verblijf foto's of video's gemaakt hebben waarop u zichtbaar bent, mag dit beeldmateriaal door ons gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Indien u dit niet wenst, vragen we u om dit uiterlijk bij uw vertrek aan ons te melden.
U heeft het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonlijke gegevens.
12. Bewijs van overeenkomst
Het invoeren van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de reserveringsvoucher of -aanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde registers die worden bijgehouden in de computersystemen van elloha.com worden bewaard onder redelijke beveiligingsvoorwaarden en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment van boeking.
13. Overmacht
Onder overmacht verstaan we elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen uit het contract na te komen zoals die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken. Elke partij kan jegens de andere partij niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de nakoming van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten draagt van de daaruit voortvloeiende kosten.
14. Geschillenbeslechting
Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Frans recht.
15. Volledigheid
Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de reserveringsvoucher of aanvraag drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in afnemende volgorde van prioriteit, de reserveringsvoucher of -aanvraag (met inbegrip van de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de boekingsvoucher en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen die op de boekingsvoucher staan de enige die van toepassing zijn op de betreffende verplichting. De huidige algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen op elk moment worden gewijzigd en / of aangevuld door de vestiging. In dat geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra deze op internet is geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden internet automatisch van toepassing op alle klanten.